ELVI DESTARIYANI, SST.,M.KES

NAMA : ELVI DESTARIYANI, SST.,M.KES

JABATAN FUNGSIONAL : LEKTOR

BIDAN KEAHLIAN : KEBIDANAN

NIP : 197812032002122003